Mondano loading...

Adatvédelmi tájékoztató

Főoldal / Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mondano Kft. által alkalmazott adatkezelési elveket, illetve a Mondano Kft. felhasználói által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Mondano Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletét (továbbiakban GDPR rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit. A Mondano Kft. Infotv. 14. § paragrafusa, valamint a GDPR rendelet 13-15. cikkei szerint tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Mondano Kft. által kért adatainak szolgáltatása önkéntes.

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Név: Mondano Kft.
Székhely: 1223 Budapest, Kőmáli u. 8.
Adószám: 14409165-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-902547
E-mail: info@mondano.hu

2. A kezelt személyes adatok:

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön. A Nyereményjáték során a Mondano Kft., a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat hírlevél küldése céljából:-név,-e-mail cím, illetve-telefonszám
Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonni.

A felhasználó szavatolja, hogy a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.

A felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

3. Az adatkezelő által kezelt további adatok:

Az adatkezelő a gördülékenyebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

4. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 


5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az online tartalomszolgáltatás, a felhasználóval való kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés, egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása.

6. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról az adott e-mail címmel le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri adatai törlését. Ez esetben az adatok az adatkezelő rendszereiből törlődnek.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezen adatok a felhasználók egyéb személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

7. Az adatkezelés elvei:

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő az általa kezelt adatokat a tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adják át.

Az adatkezelő statisztikák készítésének céljából a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók regisztrációkor megadott adataival.

Az adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megtesz minden intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozza jogosulatlan hozzáférésüket és felhasználásukat.

8. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatokat kizárólag a Mondano Kft. felelős munkatársai ismerhetik meg.

9. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó(k) szolgáltatásait veszi igénybe:
Deninet Kft 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22
Az adatfeldolgozó az általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti és kezeli.

10. Adattovábbítás lehetősége

Az adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek továbbítására őket jogszabály kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Mondano Kft. a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül felhasználja és tárolja, továbbá, hogy a résztvevő, személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Mondano Kft. -vel mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató, valamint a nyeremények átadásáért felelős partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Jelen dokumentum hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek az adatkezelőn kívüli, harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak

11. Tájékoztatás az érintett jogairól:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).


Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

12. Jogérvényesítési lehetőségek:

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban kereshető az info@mondano.hu e-mail címen.
A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.
Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájárulónyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be e-mailen: info@mondano.hu; levélben: Mondano Kft 1223 Budapest Kőmáli u. 8.

13. Az adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

Webhelyünkön sütiket használunk, melynek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

 

COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZAT

MI AZ A COOKIE?

A cookie a webhely szervere által az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolt egyszerű szöveges fájl. A cookie lekérésére és tartalmának olvasására csak a cookie-t létrehozó szerver képes.
Az egyes cookie-k kizárólag az adott webböngészőben érvényesek. Különböző névtelen információkat tartalmaznak, például egy egyedi azonosítót, a webhely nevét és néhány számot. Lehetővé teszik, hogy a webhely megjegyezzen bizonyos információkat, például az Ön személyes beállításait.
A cookie-kat elhelyezheti az éppen látogatott webhely (ezek az ún. saját vagy belső cookie-k), vagy olyan egyéb webhelyek is, amelyek az éppen megtekintett oldalon tartalmakat futtatnak (külső cookie-k).

COOKIE-K ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Webhelyünk használatával Ön beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk és tároljunk eszközén. A webhelyeket cookie-k nélkül is megtekintheti, így azonban az elérhető szolgáltatások száma csökken.
A böngészőben beállíthatja a cookie-k elutasítását is, amivel megakadályozhatja, hogy a szerverek cookie-kat mentsenek az eszközre. Vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző alapértelmezett beállítás szerint engedélyezi a cookie-kat.
Az eszközön tárolt cookie-k ugyanakkor bármikor törölhetők. Ennek módjáról a böngésző vagy az eszköz kézikönyvében olvashat.

Pin It on Pinterest

Sütik kezelése

Mint minden weboldal, így a Mondano.hu is használ sütiket a működés, a használat megkönnyítése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. Az adatokat az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezeljük. A sütik nélkül az oldal működése nem teljes értékű.