Részvételi és adatkezelési szabályzat


Jelen szabályzat a Mondano Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1223 Budapest, Kőmáli u. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-902547; továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételeit, a nyeremény és a sorsolás ismertetését, továbbá a nyereményjáték során felhasznált adatokról való tájékoztatást tartalmazza.

1. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI


A Játékban kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személy (a továbbiakban: Játékos) illetve magyarországi székhelyű jogi személy vehet részt

aki a Játék időtartama alatt

 • a http://mondano.hu/hu/markaboltok/ oldalon megtalálható 11 márkabolt egyikében a MONDANO Burkolatok termékválasztékából, melynek teljes listája a http://mondano.hu/hu/termekek/kategoriak/ oldalon megtalálható, tetszőleges értékben és mennyiségben hidegburkolati terméket (csempe, dekorcsempe, padlólap) vagy ajándékkártyát vásárol
 • a http://mondano.hu/hu/nyeremenyjatek/ oldalon a Szervező által feltett kérdésre a megadott válaszlehetőségek közül kiválasztja a helyes választ
 • majd adatai (név, keresztnév, cégnév, e-mail cím, levelezési cím) megadása után
 • megadja a vásárlást igazoló számla sorszámát és másodszori begépeléssel megerősíti az adat pontosságát
 • ezt követően elfogadja a jelen Részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A Játékban való részvétel a fenti követelmények teljesítése, a részvételi űrlap kitöltése után a „Jelentkezés elküldése” gomb megnyomásával válik hatályossá.

További feltételek:

 • Egy vásárlást igazoló számla sorszámával csak egy Pályázat küldhető be.
 • Egy Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult azzal a feltétellel, hogy egy Pályázat csak egy adott vásárlást igazoló számla sorszámát tartalmazhatja.
 • Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt MONDANO termékek vásárlását igazoló számlával lehet pályázni a nyereményért, a Játék időtartama előtt vagy után történt MONDANO termékvásárlások számláit, illetve a Játék időtartama előtt vagy után beküldött pályázatokat Szervező nem fogadja el.
 • Szervező kizárólag azokat a számlákat fogadja el, amelyek MONDANO termék vásárlását igazolják, így a márkaboltokban történt más terméket igazoló vásárlás számlájával nem nyújtható be érvényes Pályázat.
 • Amennyiben a számla több tételt tartalmazva más termék vásárlását és MONDANO termék vásárlását IS igazolja, a Pályázatot a Szervező érvényesnek minősíti.
 • A Szervező a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy azok érvényesek-e, azokat a jelen szabályzatban leírtaknak megfelelően küldték-e be. A beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beküldéséről, a regisztráció sikerességéről a rendszer a Játékos által megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld.
A játékból ki vannak zárva a Mondano Kft. alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a márkaboltok dolgozói és azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama: 2019. Május 01. 00:00:01 másodperctől 2019. Szeptember 30. éjfélig.

A nyertesek a számla sorszámai alapján kerülnek meghatározásra. Nyertesség esetén Szervező leellenőrzi, hogy az azonosító számsorhoz tartozó számlán valóban szerepel-e MONDANO termék, hogy a számla a Játék időtartama alatt lett-e kiállítva, illetve azt, hogy nem került-e utólag sztornózásra.

Azon okból kifolyólag, hogy az egyes márkaboltok eltérő elrendezésű, formájú számlákat használnak, Játékos a számla kiállításakor a bolt személyzeténél illetve az adott márkabolt http://mondano.hu/hu/markaboltok/ oldalon megtalálható elérhetőségein érdeklődjön, hogy a sorszám pontosan hol található a számlán.

2. NYEREMÉNY


A Szervező a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között a Játék lezárását követően az alábbi nyereményt sorsolja ki:

Nyeremény:

A nyereményjáték ideje alatt havonta 1 vásárló visszanyer 50.000 HUF-ot.

3. SORSOLÁS


A havi nyeremény sorsolása a véletlenség elvének eleget tevő papír alapú mechanikus húzással történik 3 tagú sorsolási bizottság felügyelete és jegyzőkönyves rögzítés mellett, az alábbiak szerint:

 • A sorsolás időpontja: minden hónap közepén.
 • A sorsolás helyszíne a Mondano Kft. székhelye.
 • A sorsolás nem nyilvános.
 • Minden sikeres regisztrációhoz tartozó vásárlást igazoló sorszám egyenként kinyomtatva egy-egy zárt, jelöletlen borítékba kerül, majd összeömlesztve kihúzásra kerül egy.

A Szervező a nyertességről a Játékosokat a Pályázatban megadott e-mail (illetve annak hiányában) postai elérhetőségeken értesíti a havi sorsolást követő hónap 15-ig, illetve nevüket közzéteszi a http://mondano.hu illetve a https://www.facebook.com/mondano.burkolatok weboldalakon. Ezt követően a nyertesek az e-mail elküldését, illetve az értesítő levél postai feladását követő 30 naptári napon belül jelentkezhetnek az e-mailben, illetve a levélben feltüntetett elérhetőségeken vagy az info@mondano.hu e-mail címen, hogy Szervező tájékoztassa őket a nyeremény átvételének és felhasználásának módjáról.

Amennyiben a nyertes ezen időtartamon belül nem jelentkezik nyereményéért, azt továbbiakban Szervezőtől nem követelheti és tudomásul veszi, hogy helyébe tartaléknyertes lép.

A Szervező minden havi sorsolásnál összesen 3 darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki.

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata a jelen szabályzatban írt bármely feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül.

A nyeremény átadásának feltétele, hogy a nyertes Játékosok a Játék során megvásárolt termék vásárlását igazoló eredeti nyugtát/számlát a szervező és lebonyolító Mondano Kft. részére postai úton a 1223 Budapest, Kőmáli utca 8. címre vagy elektronikus úton beszkennelve/lefotózva az info@mondano.hu címre elküldjék vagy a Mondano Kft. telephelyén személyesen bemutassák a Nyertességről való értesítést követő 30 naptári napon belül.

A Játékos köteles az 1. pontban meghatározott számlát a játék teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában, és jól olvasható módon megőrizni és nyertesség esetén a fenti bekezdésekben részletezettek szerint Szervező részére bemutatni.

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SPECIÁLIS FELTÉTELEI


A Játékos a játékban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a játékban. A játékban résztvevő számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a beküldött számlákat fogadja el, amelyek határidőben érkeznek be, és amelyeknek sorszáma megegyezik a nyertes pályázatban beküldött sorszámmal.

A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázatot a Szervező kizárja a játékból. A Szervező azokat a vásárlást igazoló számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termékek megnevezése, illetve számla sorszáma is szerepel, valamint a vásárlás dátuma és időpontja. Az ilyen számlák érvényességének elbírálásával kapcsolatos kizárólagos jogát a Szervező fenntartja.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező a pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremény igénybevételének késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességtől függetlenül is jogosult ellenőrizni. A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves vagy hibás adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett adatok nem valósak, vagy tévesek vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi illetve tárgyi feltételeknek, továbbá Pályázata nem tartalmazza valamennyi, a Szervező által kért adatot, továbbá nem felel meg a jelen játékszabályzatban írtaknak.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, manipulált vagy téves azonosító számsor, azonosító számsor hiánya stb.), a nyeremény kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, a regisztráció, illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer túlterheltsége miatt - a Szervező nem vállal felelősséget.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN FELHASZNÁLT ADATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS


Azáltal, hogy a Játékos a Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott módon elküldi:

 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat, így különösen vezeték és keresztnevét, e-mail címét és levelezési címét, továbbá nyertessége esetén a nyertesek nevének kommunikálásához illetve a nyeremény átadásához és felhasználásához nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információszabadságról, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja
 • tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén nevét és címét – kizárólag csak a település megjelölésével – Szervező nyilvánosságra hozza a http://mondano.hu illetve a https://www.facebook.com/mondano.burkolatok weboldalon.
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel

Az adatok feldolgozása és tárolása a Játék alatt a Mondano. Kft által bérelt szerveren történik, melynek tulajdonosa és üzemeltetője a DENINET Kft. (1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b. Cégjegyzékszám: 01-09-730805 )

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a Játék befejezését és a nyeremény átadását követően a Játékosok által megadott adatokat legkésőbb 2019.12.31.-ig törli.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1223 Budapest, Kőmáli u. 8. info@mondano.hu . Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) valamint bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyereményjáték lebonyolítása előtt kérelmezi.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyeremény megváltoztatásának valamint a játék visszavonásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatvédelmi szabályzatot. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Játékról információk a http://mondano.hu/nyeremenyjatek oldalon illetve az info@mondano.hu e-mail címen érhetőek el.

A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2019. Május 01.

Mondano Kft.
Szervező